Seguidors

dissabte, 28 d’agost de 2010

KUHN, Thomas S.

"LA ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS


TEORIA DEL CONEIXEMENT
Fondo de Cultura Económica / Pàgines: 353 / Volum 213 / ISBN: 968-16-7599-1 / Edició: tercera. 2006Thomas Samuel Khun neix a Cincinnati, Ohio, als Estats Units el 1922 i desenvolupa els seus estudis de física a la Universitat de Harvard. Si bé s'inicia com físic aviat es convertiria en un historiador de la ciència en el seu afany per entendre el progrés del coneixement, dedicant-se més tard a ser professor d'història de la ciència en les més prestigioses universitats nord-americanes. Mor el 17 de juny de 1996 a l'edat de 74 anys a casa de Cambridge, Massachusetts. 

Khun reinicia el debat filosòfic sobre el desenvolupament del coneixement científic amb el seu llibre "La Estructura de les Revolucions Científiques" (1962) elaborant una posició diferent de les sostingudes fins aleshores pels positivistes lògics i pels falsacionistes. Khun no es considera relativista i defensarà la seva tesi que la ciència es troba emmarcada en una història de llargs períodes d'estabilitat (que en el seu llibre anomenarà com a Ciència Normal) que es veuen sistemàticament interromputs per canvis sobtats d'una macroteoría a una altra sense cap possibilitat de comunicació entre elles. Aquestes irrupcions les conceptualitza com Revolucions Científiques, nucli central del seu pensament i objecte fonamental del llibre el qual examinarem.

Khun afirma que l'avanç de la ciència no ha estat lineal, com molts creien, sinó que aquesta ha avançat per ruptures, salts en el coneixement, revolucions, modes de trencar amb la forma de conèixer anterior, és a dir, ella ha progressat sota un esquema circular on tot el procés (ruptura - consolidació de noves macroteorías o paradigmes) torna a recomençar. L’esquema seria el següent [1] :

[1] Extret de Filoxarxa, en data 28 d’agost de 2010.


Khun realitza un enfocament històric de la Ciència des de dues perspectives: una formalista i una altra historicista. La primera entén la ciència com una activitat racional i controlada; i la segona la concep com una activitat concreta que es va donar al llarg dels segles i que en cada època de la història presenta peculiaritats i característiques pròpies, és a dir , una ciència que es troba condicionada per factors externs i que depèn del consens dels seus practicants. Aquest model historicista planteja el progrés de la ciència com un progrés circular.

L'enfocament historicista li dóna importància a factors subjectius en el procés d'investigació científica, mostra que la ciència no és només un contrast entre teories i realitat (com ho fa el falsacionisme popperià), sinó que hi ha en ella diàleg, debat, tensions i lluites entre els que intenten defensar una cosmovisió d'una disciplina científica i els que aspiren a imposar una altra manera de veure, d'entendre, de conèixer. L'activitat científica es veu condicionada per fenòmens externs, és a dir, per un "món exterior".

Paradigma
El concepte de "paradigma" és fonamental en l'estructura del pensament de Thomas Khun. Per aquest entén a les realitzacions científiques universalment reconegudes que, durant un cert temps, proporcionen models de problemes i solucions a una comunitat científica determinada. Els paradigmes són un marc sota el qual s'analitzen els problemes a què s'enfronten els científics i se'ls dóna un model de possibles solucions a diferents trencaclosques a solucionar, és a dir, constitueixen una mena de teories cardinals acceptades de forma general per tota la comunitat científica, que tenen com a objecte aclarir possibles problemes científics (o falles del paradigma).

El paradigma és un patró acceptat per la comunitat científica que obté l'èxit d'haver-se posicionat allà perquè a l'hora de resoldre problemes mostra ser el que més abasta i el que resol un major nombre de fenòmens considerats més urgents. Cap científic pot abandonar el paradigma acceptat pels seus parells sense posar un altre que el reemplaci, l'abandonament d'un paradigma per se constituiria l'abandonament de la ciència mateixa. El que distingeix la ciència de la pseudociència és el paradigma, única base de la ciència normal. 

En l'epíleg, escrit per Khun 7 anys després de la publicació del seu llibre, reconeix 2 sentits diferents de paradigma: d'una banda significa un conjunt de creences, valors, tècniques metodològiques, vocabulari, etc. que comparteixen els membres d'una comunitat donada, és a dir, una cosmovisió compartida per professionals d'una mateixa especialitat, i d'altra banda són les concretes solucions de problemes que es fan servir com a models o exemples per a altres problemes de la ciència normal, és a dir, són les realitzacions científiques que durant un període determinat ofereix models per a possibles solucions a una varietat d'enigmes en general.

Comunitat Científica
Consisteix en el grup de professionals que practiquen una activitat científica. Ells són els que produeixen i validen el coneixement científic. Tots van tenir la mateixa educació (basada en el paradigma que governava en aquest temps) i són els que preparen els estudiants per entrar a formar part de la comunitat científica.

Preciencia i Ciència Normal
Khun concep que hi va haver un moment en la història de la ciència on coexistien diferents paradigmes dins d'una mateixa disciplina, a aquesta etapa l’anomena preciencia. Tot just la ciència entrarà en una etapa de maduresa quan els membres de la comunitat científica acordin adherir a un únic paradigma. 

La ciència normal es dóna quan la comunitat científica està treballant sota un únic i acceptat paradigma. Aquesta s'articula i desenvolupa el paradigma en el seu intent per explicar el comportament d'alguns aspectes del món real, quan els seus resultats experimentals comencen a ser incompatible amb la realitat o que no presentin explicacions fermes a certes anomalies, es desenvolupa un estat de crisi.

Els períodes d'investigació científica normal es caracteritzen per les seves tendències conservadores. Aquí els investigadors científics són premiats no per la seva originalitat, sinó per la seva lleialtat i confirmació de la teoria o paradigma predominant, per la seva tenacitat,  característica que defineix puntualment els períodes de ciència normal.

La fi de la ciència normal és l'èxit del paradigma dominant en la investigació científica. D'acord amb Khun, els èxits d'un paradigma en els períodes de ciència normal són acumulats i integrats en llibres que utilitzen per entrenar a noves generacions d'estudiants sobre els possibles problemes i solucions que trobaran en les seves investigacions científiques. En la ciència normal hi ha acumulació del coneixement científic però no progrés, que només es dóna per canvis de paradigmes dominants, és a dir, per revolucions científiques.

Crisi del paradigma i Revolució Científica
Un paradigma no pot resoldre tots els problemes o enigmes que persisteixen al llarg dels anys, al que comença a ser qüestionat per certs científics quan se senten atrapats entre una anomalia i una teoria que no permet resoldre-la. Cal assenyalar que no és que un problema en la investigació precipitadament ens portarà a una revolució científica. Hi ha certs problemes que no resol la ciència però no la afecta el punt tal que els enigmes es converteixin en una anomalia, perquè el científic intentarà resoldre les incògnites dins del mateix paradigma o amb moviments ad hoc. Encara si persistissin els problemes per al desenvolupament normal de la investigació, es necessitaria d'algú amb un geni bastant il·lustrat com per fer-hi front a tota l'estructura o cosmovisió actual, si aconsegueix construir una nova estructura que permeti trobar resultats d'aquestes anomalies el paradigma conegut entrarà en crisi (concepte al qual Khun li donarà un sentit positiu).

La crisi és el moment previ en el qual sorgeix un canvi en el paradigma dominant, suposa la proliferació de nous paradigmes que posen en perill la credibilitat de l'existent a la vegada que competeixen per l'acceptació de la comunitat de científics, en una primera instància aquests paradigmes apareixen com temptatives i provisionals fins que un d'ells s'imposa contra els altres. La comunitat de científics abandona el paradigma preexistent per un de nou que pugui omplir els buits que el primer deixava, és a dir, que pugui respondre als interrogants que el paradigma de fins a llavors no aconseguia respondre. Quan sorgeix el canvi de paradigmes, havent la comunitat científica prestat el seu consens, es resol la crisi i això constitueix el que Khun diu Revolució Científica.

Ara, aquest és un procés bastant lent i que crea una tensió entre els qui no volen deixar el paradigma actual i el defensen i entre els que volen canviar el paradigma dominant per diferents alternatives construïdes, el que també genera una tensió entre ells, ja que competeixen per a la acceptació de les seves construccions paradigmàtiques. Si després d'haver-se acceptat un únic paradigma, encara persisteixen sectors que segueixen fent servir el paradigma anterior (el que es coneix com "escoles antigues"), se'ls exclourà de la professió i els seus treballs no tindran cabuda com a científics.

La transició d'un paradigma a un altre està lluny de ser un procés d'acumulació, és un procés de progrés en la ciència. Quan la transició està completa organitza una nova forma d'observar, de conèixer, d'investigar, li haurà canviat l'estructura o cosmovisió a la comunitat científica.

Sintetitzant, es podria llavors entendre a la revolució científica com el lapse on hi ha un canvi de paradigma en la comunitat científica, quan un d'ells demostra la seva força i s'imposa. Aquest és un canvi que no implica la total destrucció del paradigma anterior, sinó el seu caràcter de pseudociència. Totes les revolucions impliquen l'abandonament de generalitzacions la força de la qual prèviament havia estat la força de les tautologies. La nova ciència normal es regirà per un nou paradigma que li donarà més maduresa, que farà més rígid el seu camp d'estudi, sigui la ciència quina sigui: la física, biologia, etc.

Incommensurabilitat
Ara ens aturarem en un fenomen que potser passa desapercebut quan llegim “L’estructura de les Revolucions Científiques”, ja que es troba molt ficada entre els conceptes de crisi i revolució científica, i és la incommensurabilitat paradigmàtica.

Atès que diferents paradigmes s'enfoquen i parteixen de diferents problemes i supòsits hi ha una mesura comuna del seu èxit que permeti avaluar o comparar amb els altres, és a dir, són incomparables (no es poden estimar diferències entre els paradigmes) i incompatibles (no poden unir-se ni pot un ser correlatiu a l'anterior).  A causa de això, la transició d'un paradigma a un altre passa d'una manera radical i sobtada, fins podríem dir irracional. L'únic argument que es podrà alçar contra un xoc de paradigmes (entre un que vol mantenir-se i un altre que vol imposar desplaçant al primer) és el d'arguments persuasius que intentin demostrar a la comunitat científica que tal o qual paradigma és el més apte, i així aconseguir que l'acceptin.

A diferència del concepte de incommensurabilitat de Paul K. Feyerabend (1924-1994), que concentrava el seu focus en la qüestió semàntica, el concepte de Khun tindrà un focus més ampli i s'admetrà que podria subsistir certa base semàntica comú entre teories rivals. La comparació de teories incommensurables derivarà de la noció de racionalitat en Khun, que només suposa la possibilitat de comprensió, però no la possibilitat de traducció.

Criteris de demarcació. Veritat i Validació
Criteri de demarcació: no hi ha només un únic criteri de demarcació, ja que cada paradigma té el seu propi criteri. El criteri de què és ciència i què no ho és es delimita per un temps determinat i amb l'acceptació del paradigma gràcies al consens de la comunitat científica.

Criteri de Veritat: no hi ha veritat absoluta, sinó que (igual que el criteri de demarcació) depèn del paradigma vigent. Qui determina quin és aquest paradigma vigent (la comunitat científica) és qui li dóna la legitimació de veritat científica.

La veritat i falsedat es determinen per mitjà de la confrontació empírica de l'enunciat amb els fets, es pot veure com una prova o recerca de confrontació o falsedat.

Criteri de Validació: el dóna el consens de la comunitat de científics quan accepta el paradigma. Moltes vegades hi ha anomalies que generen una crisi i allà apareixen nous paradigmes per intentar resoldre el que l'anterior no podia, quan un d'ells reemplaça al paradigma anterior amb l'acceptació de la comunitat científica, el que passa és que es valida les respostes que aquest donava sobre l'anomalia en qüestió.

Matriu Disciplinària
Aquest concepte apareix en l'epíleg del llibre i estableix un intent de Khun per aclarir el concepte de paradigma. Ell mateix ho indica així: "suggereixo matriu disciplinària, disciplinària perquè fa referència a la possessió comú per part dels que practiquen una disciplina concreta, i matriu perquè es compon d'elements ordenats de diversos tipus." [pàg 313] A cada un d'ells els analitzarà detalladament i els agruparà en 4 grups:

  1. Generalitzacions Simbòliques: són els elements "formals" del paradigma, són expressions que nomenen, defineixen i expliquen els objectes d'estudi. Semblen ser com "lleis de la naturalesa" però que poden ser corregides.
  2. Paradigma Metafísic: és el que estableix un model i mètode comú per a tota la comunitat científica, com també un llenguatge i objectius compartits. És a dir, són compromisos compartits amb creences en models particulars permissibles amb els quals es poden arribar a determinar el que serà acceptat com a explicació i com a solució de problemes.
  3. Valors: són les creences comunes que fan que els científics no es vegin en la necessitat de discutir els fonaments de les seves teories en forma constant. Per exemple: si tots els membres d'una comunitat responguessin a cada anomalia com a causa de crisi o s'abracessin cada nova teoria proposada per qualsevol col lega, la ciència deixaria d'existir. Els valors donen sentit a la comunitat de científics i han de permetre la solució i formulació d'enigmes. [13] Tot i que els valors siguin compartits pels homes de ciència, moltes vegades es veuen afectats per trets de la personalitat individual que diferencia cada un dels diferents membres.
  4. Paradigmes exemplars: són els models de solucions concretes de problemes que els estudiants troben des del començament de la seva educació científica. Aquests paradigmes exemplars donen a la comunitat una finíssima estructura de la ciència. 

Controvèrsia amb Popper
La teoria de Kuhn entra en contradicció amb aspectes fonamentals de la de Popper

Crítica de Kuhn:
El falsacionisme de Popper no té res a veure amb el que Kuhn entén per ciència normal. L’investigador, segons Kuhn, és un solucionador d’enigmes i no pas un testador de paradigmes.
Cap teoria no resol mai tots els problemes, i menys quan tot just comença a desenvolupar-se. El nou paradigma és com un nadó que s’ha de desenvolupar i créixer fins a fer-se realment fort. Si tots els fracassos portessin a rebutjar les teories, aquestes no ens durarien ni cinc minuts i no arribaríem mai a consolidar un paradigma.
A més, si abandonéssim els paradigmes pels errors que hi detectéssim sense tenir-ne cap de nou de preparat ens quedaríem amb no res.

Rèplica de Popper:
Popper reconeix que Kuhn té certa raó. Però l’activitat rutinària portaria a la ciència a la seva autodestrucció. L’existència d’una activitat científica no revolucionària és pròpia del professional poc crític i fomenta el dogmatisme.
De fet, la preocupació fonamental de Popper era l’antidogmatisme. I això tant pel que fa a la ciència com a la política. El dogmatisme és a la ciència com la tirania a la societat. La llibertat i esforç crític de la ciència es correspon a l’esforç crític i de superació que ha de caracteritzar la democràcia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada