Seguidors

dissabte, 28 d’agost de 2010

KUHN, Thomas S.

"LA ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS


TEORIA DEL CONEIXEMENT
Fondo de Cultura Económica / Pàgines: 353 / Volum 213 / ISBN: 968-16-7599-1 / Edició: tercera. 2006Thomas Samuel Khun neix a Cincinnati, Ohio, als Estats Units el 1922 i desenvolupa els seus estudis de física a la Universitat de Harvard. Si bé s'inicia com físic aviat es convertiria en un historiador de la ciència en el seu afany per entendre el progrés del coneixement, dedicant-se més tard a ser professor d'història de la ciència en les més prestigioses universitats nord-americanes. Mor el 17 de juny de 1996 a l'edat de 74 anys a casa de Cambridge, Massachusetts. 

Khun reinicia el debat filosòfic sobre el desenvolupament del coneixement científic amb el seu llibre "La Estructura de les Revolucions Científiques" (1962) elaborant una posició diferent de les sostingudes fins aleshores pels positivistes lògics i pels falsacionistes. Khun no es considera relativista i defensarà la seva tesi que la ciència es troba emmarcada en una història de llargs períodes d'estabilitat (que en el seu llibre anomenarà com a Ciència Normal) que es veuen sistemàticament interromputs per canvis sobtats d'una macroteoría a una altra sense cap possibilitat de comunicació entre elles. Aquestes irrupcions les conceptualitza com Revolucions Científiques, nucli central del seu pensament i objecte fonamental del llibre el qual examinarem.

Khun afirma que l'avanç de la ciència no ha estat lineal, com molts creien, sinó que aquesta ha avançat per ruptures, salts en el coneixement, revolucions, modes de trencar amb la forma de conèixer anterior, és a dir, ella ha progressat sota un esquema circular on tot el procés (ruptura - consolidació de noves macroteorías o paradigmes) torna a recomençar. L’esquema seria el següent [1] :

[1] Extret de Filoxarxa, en data 28 d’agost de 2010.


Khun realitza un enfocament històric de la Ciència des de dues perspectives: una formalista i una altra historicista. La primera entén la ciència com una activitat racional i controlada; i la segona la concep com una activitat concreta que es va donar al llarg dels segles i que en cada època de la història presenta peculiaritats i característiques pròpies, és a dir , una ciència que es troba condicionada per factors externs i que depèn del consens dels seus practicants. Aquest model historicista planteja el progrés de la ciència com un progrés circular.

L'enfocament historicista li dóna importància a factors subjectius en el procés d'investigació científica, mostra que la ciència no és només un contrast entre teories i realitat (com ho fa el falsacionisme popperià), sinó que hi ha en ella diàleg, debat, tensions i lluites entre els que intenten defensar una cosmovisió d'una disciplina científica i els que aspiren a imposar una altra manera de veure, d'entendre, de conèixer. L'activitat científica es veu condicionada per fenòmens externs, és a dir, per un "món exterior".

Paradigma
El concepte de "paradigma" és fonamental en l'estructura del pensament de Thomas Khun. Per aquest entén a les realitzacions científiques universalment reconegudes que, durant un cert temps, proporcionen models de problemes i solucions a una comunitat científica determinada. Els paradigmes són un marc sota el qual s'analitzen els problemes a què s'enfronten els científics i se'ls dóna un model de possibles solucions a diferents trencaclosques a solucionar, és a dir, constitueixen una mena de teories cardinals acceptades de forma general per tota la comunitat científica, que tenen com a objecte aclarir possibles problemes científics (o falles del paradigma).

El paradigma és un patró acceptat per la comunitat científica que obté l'èxit d'haver-se posicionat allà perquè a l'hora de resoldre problemes mostra ser el que més abasta i el que resol un major nombre de fenòmens considerats més urgents. Cap científic pot abandonar el paradigma acceptat pels seus parells sense posar un altre que el reemplaci, l'abandonament d'un paradigma per se constituiria l'abandonament de la ciència mateixa. El que distingeix la ciència de la pseudociència és el paradigma, única base de la ciència normal. 

En l'epíleg, escrit per Khun 7 anys després de la publicació del seu llibre, reconeix 2 sentits diferents de paradigma: d'una banda significa un conjunt de creences, valors, tècniques metodològiques, vocabulari, etc. que comparteixen els membres d'una comunitat donada, és a dir, una cosmovisió compartida per professionals d'una mateixa especialitat, i d'altra banda són les concretes solucions de problemes que es fan servir com a models o exemples per a altres problemes de la ciència normal, és a dir, són les realitzacions científiques que durant un període determinat ofereix models per a possibles solucions a una varietat d'enigmes en general.

Comunitat Científica
Consisteix en el grup de professionals que practiquen una activitat científica. Ells són els que produeixen i validen el coneixement científic. Tots van tenir la mateixa educació (basada en el paradigma que governava en aquest temps) i són els que preparen els estudiants per entrar a formar part de la comunitat científica.

Preciencia i Ciència Normal
Khun concep que hi va haver un moment en la història de la ciència on coexistien diferents paradigmes dins d'una mateixa disciplina, a aquesta etapa l’anomena preciencia. Tot just la ciència entrarà en una etapa de maduresa quan els membres de la comunitat científica acordin adherir a un únic paradigma. 

La ciència normal es dóna quan la comunitat científica està treballant sota un únic i acceptat paradigma. Aquesta s'articula i desenvolupa el paradigma en el seu intent per explicar el comportament d'alguns aspectes del món real, quan els seus resultats experimentals comencen a ser incompatible amb la realitat o que no presentin explicacions fermes a certes anomalies, es desenvolupa un estat de crisi.

Els períodes d'investigació científica normal es caracteritzen per les seves tendències conservadores. Aquí els investigadors científics són premiats no per la seva originalitat, sinó per la seva lleialtat i confirmació de la teoria o paradigma predominant, per la seva tenacitat,  característica que defineix puntualment els períodes de ciència normal.

La fi de la ciència normal és l'èxit del paradigma dominant en la investigació científica. D'acord amb Khun, els èxits d'un paradigma en els períodes de ciència normal són acumulats i integrats en llibres que utilitzen per entrenar a noves generacions d'estudiants sobre els possibles problemes i solucions que trobaran en les seves investigacions científiques. En la ciència normal hi ha acumulació del coneixement científic però no progrés, que només es dóna per canvis de paradigmes dominants, és a dir, per revolucions científiques.

Crisi del paradigma i Revolució Científica
Un paradigma no pot resoldre tots els problemes o enigmes que persisteixen al llarg dels anys, al que comença a ser qüestionat per certs científics quan se senten atrapats entre una anomalia i una teoria que no permet resoldre-la. Cal assenyalar que no és que un problema en la investigació precipitadament ens portarà a una revolució científica. Hi ha certs problemes que no resol la ciència però no la afecta el punt tal que els enigmes es converteixin en una anomalia, perquè el científic intentarà resoldre les incògnites dins del mateix paradigma o amb moviments ad hoc. Encara si persistissin els problemes per al desenvolupament normal de la investigació, es necessitaria d'algú amb un geni bastant il·lustrat com per fer-hi front a tota l'estructura o cosmovisió actual, si aconsegueix construir una nova estructura que permeti trobar resultats d'aquestes anomalies el paradigma conegut entrarà en crisi (concepte al qual Khun li donarà un sentit positiu).

La crisi és el moment previ en el qual sorgeix un canvi en el paradigma dominant, suposa la proliferació de nous paradigmes que posen en perill la credibilitat de l'existent a la vegada que competeixen per l'acceptació de la comunitat de científics, en una primera instància aquests paradigmes apareixen com temptatives i provisionals fins que un d'ells s'imposa contra els altres. La comunitat de científics abandona el paradigma preexistent per un de nou que pugui omplir els buits que el primer deixava, és a dir, que pugui respondre als interrogants que el paradigma de fins a llavors no aconseguia respondre. Quan sorgeix el canvi de paradigmes, havent la comunitat científica prestat el seu consens, es resol la crisi i això constitueix el que Khun diu Revolució Científica.

Ara, aquest és un procés bastant lent i que crea una tensió entre els qui no volen deixar el paradigma actual i el defensen i entre els que volen canviar el paradigma dominant per diferents alternatives construïdes, el que també genera una tensió entre ells, ja que competeixen per a la acceptació de les seves construccions paradigmàtiques. Si després d'haver-se acceptat un únic paradigma, encara persisteixen sectors que segueixen fent servir el paradigma anterior (el que es coneix com "escoles antigues"), se'ls exclourà de la professió i els seus treballs no tindran cabuda com a científics.

La transició d'un paradigma a un altre està lluny de ser un procés d'acumulació, és un procés de progrés en la ciència. Quan la transició està completa organitza una nova forma d'observar, de conèixer, d'investigar, li haurà canviat l'estructura o cosmovisió a la comunitat científica.

Sintetitzant, es podria llavors entendre a la revolució científica com el lapse on hi ha un canvi de paradigma en la comunitat científica, quan un d'ells demostra la seva força i s'imposa. Aquest és un canvi que no implica la total destrucció del paradigma anterior, sinó el seu caràcter de pseudociència. Totes les revolucions impliquen l'abandonament de generalitzacions la força de la qual prèviament havia estat la força de les tautologies. La nova ciència normal es regirà per un nou paradigma que li donarà més maduresa, que farà més rígid el seu camp d'estudi, sigui la ciència quina sigui: la física, biologia, etc.

Incommensurabilitat
Ara ens aturarem en un fenomen que potser passa desapercebut quan llegim “L’estructura de les Revolucions Científiques”, ja que es troba molt ficada entre els conceptes de crisi i revolució científica, i és la incommensurabilitat paradigmàtica.

Atès que diferents paradigmes s'enfoquen i parteixen de diferents problemes i supòsits hi ha una mesura comuna del seu èxit que permeti avaluar o comparar amb els altres, és a dir, són incomparables (no es poden estimar diferències entre els paradigmes) i incompatibles (no poden unir-se ni pot un ser correlatiu a l'anterior).  A causa de això, la transició d'un paradigma a un altre passa d'una manera radical i sobtada, fins podríem dir irracional. L'únic argument que es podrà alçar contra un xoc de paradigmes (entre un que vol mantenir-se i un altre que vol imposar desplaçant al primer) és el d'arguments persuasius que intentin demostrar a la comunitat científica que tal o qual paradigma és el més apte, i així aconseguir que l'acceptin.

A diferència del concepte de incommensurabilitat de Paul K. Feyerabend (1924-1994), que concentrava el seu focus en la qüestió semàntica, el concepte de Khun tindrà un focus més ampli i s'admetrà que podria subsistir certa base semàntica comú entre teories rivals. La comparació de teories incommensurables derivarà de la noció de racionalitat en Khun, que només suposa la possibilitat de comprensió, però no la possibilitat de traducció.

Criteris de demarcació. Veritat i Validació
Criteri de demarcació: no hi ha només un únic criteri de demarcació, ja que cada paradigma té el seu propi criteri. El criteri de què és ciència i què no ho és es delimita per un temps determinat i amb l'acceptació del paradigma gràcies al consens de la comunitat científica.

Criteri de Veritat: no hi ha veritat absoluta, sinó que (igual que el criteri de demarcació) depèn del paradigma vigent. Qui determina quin és aquest paradigma vigent (la comunitat científica) és qui li dóna la legitimació de veritat científica.

La veritat i falsedat es determinen per mitjà de la confrontació empírica de l'enunciat amb els fets, es pot veure com una prova o recerca de confrontació o falsedat.

Criteri de Validació: el dóna el consens de la comunitat de científics quan accepta el paradigma. Moltes vegades hi ha anomalies que generen una crisi i allà apareixen nous paradigmes per intentar resoldre el que l'anterior no podia, quan un d'ells reemplaça al paradigma anterior amb l'acceptació de la comunitat científica, el que passa és que es valida les respostes que aquest donava sobre l'anomalia en qüestió.

Matriu Disciplinària
Aquest concepte apareix en l'epíleg del llibre i estableix un intent de Khun per aclarir el concepte de paradigma. Ell mateix ho indica així: "suggereixo matriu disciplinària, disciplinària perquè fa referència a la possessió comú per part dels que practiquen una disciplina concreta, i matriu perquè es compon d'elements ordenats de diversos tipus." [pàg 313] A cada un d'ells els analitzarà detalladament i els agruparà en 4 grups:

  1. Generalitzacions Simbòliques: són els elements "formals" del paradigma, són expressions que nomenen, defineixen i expliquen els objectes d'estudi. Semblen ser com "lleis de la naturalesa" però que poden ser corregides.
  2. Paradigma Metafísic: és el que estableix un model i mètode comú per a tota la comunitat científica, com també un llenguatge i objectius compartits. És a dir, són compromisos compartits amb creences en models particulars permissibles amb els quals es poden arribar a determinar el que serà acceptat com a explicació i com a solució de problemes.
  3. Valors: són les creences comunes que fan que els científics no es vegin en la necessitat de discutir els fonaments de les seves teories en forma constant. Per exemple: si tots els membres d'una comunitat responguessin a cada anomalia com a causa de crisi o s'abracessin cada nova teoria proposada per qualsevol col lega, la ciència deixaria d'existir. Els valors donen sentit a la comunitat de científics i han de permetre la solució i formulació d'enigmes. [13] Tot i que els valors siguin compartits pels homes de ciència, moltes vegades es veuen afectats per trets de la personalitat individual que diferencia cada un dels diferents membres.
  4. Paradigmes exemplars: són els models de solucions concretes de problemes que els estudiants troben des del començament de la seva educació científica. Aquests paradigmes exemplars donen a la comunitat una finíssima estructura de la ciència. 

Controvèrsia amb Popper
La teoria de Kuhn entra en contradicció amb aspectes fonamentals de la de Popper

Crítica de Kuhn:
El falsacionisme de Popper no té res a veure amb el que Kuhn entén per ciència normal. L’investigador, segons Kuhn, és un solucionador d’enigmes i no pas un testador de paradigmes.
Cap teoria no resol mai tots els problemes, i menys quan tot just comença a desenvolupar-se. El nou paradigma és com un nadó que s’ha de desenvolupar i créixer fins a fer-se realment fort. Si tots els fracassos portessin a rebutjar les teories, aquestes no ens durarien ni cinc minuts i no arribaríem mai a consolidar un paradigma.
A més, si abandonéssim els paradigmes pels errors que hi detectéssim sense tenir-ne cap de nou de preparat ens quedaríem amb no res.

Rèplica de Popper:
Popper reconeix que Kuhn té certa raó. Però l’activitat rutinària portaria a la ciència a la seva autodestrucció. L’existència d’una activitat científica no revolucionària és pròpia del professional poc crític i fomenta el dogmatisme.
De fet, la preocupació fonamental de Popper era l’antidogmatisme. I això tant pel que fa a la ciència com a la política. El dogmatisme és a la ciència com la tirania a la societat. La llibertat i esforç crític de la ciència es correspon a l’esforç crític i de superació que ha de caracteritzar la democràcia.

dilluns, 23 d’agost de 2010

DAMASIO, Antonio

"EL ERROR DE DESCARTES"


TEORIA DEL CONEIXEMENT

Crítica / Pàgines: 330 / Volum 2 / ISBN: 978-84-8432-787-5 / Edició: desembre 2009.Quin és l'error de Descartes? Per Antonio Damasio, un dels més prestigiosos investigadors en neurofisiologia, el de separar el cos de la ment, amb la seva tesi que pensar és igual a ser, quan es tracta justament del contrari: en el principi va ser el ser, posteriorment el pensar; som, després pensem. Creure que les operacions més refinades de la ment estan separades de l'estructura i del funcionament de l'organisme biològic és un error, perquè el cervell i la resta del cos constitueixen un organisme indissociable integrat per circuits reguladors bioquímics i neurals que es relacionen amb l'ambient com un conjunt, i l'activitat mental sorgeix d'aquesta interacció. 

Aquesta innovadora visió de l'home es desenvolupa en aquest llibre que és, alhora, rigorós i accessible. Partint de casos reals i ben documentats, l'autor ens porta a comprendre com es formen les imatges que percebem, com es dipositen els nostres coneixements, com opera la memòria, com actuen els mecanismes reguladors de la nostra vida, què són les emocions i sentiments i, en definitiva, ens proporciona els coneixements essencials sobre el funcionament del cervell. Fet i fet, aquest llibre és una de les millors síntesi disponibles dels coneixements neurològics sobre un tema cabdal: l'acció humana.

Hi ha una llarga entrevista a Antonio Damasio feta per Eduard Punset en el blog d’aquest darrer.

També podeu trobar més informació a:

divendres, 20 d’agost de 2010

ÈSQUIL

"LOS PERSAS"


LITERATURA CLÀSSICA
Editorial Gredos, S.A. / Pàgines: 44 / Volum 4 / ISBN: 84-249-2463-0 / Edició 2000.


Està ambientada en la Batalla de Salamina, corresponent a les Guerres Mèdiques. És l'obra teatral més antiga que es conserva. També destaca per ser l'única tragèdia grega basada en fets contemporanis.
L'obra s'ambienta a Susa, capital de Pèrsia. Comença amb la intervenció del cor (representant a nobles perses) i de la Regna Mare Atossa, esperant notícies sobre la guerra en la qual el rei Xerxes combatia contra els grecs. Ja el començament resulta inusual per tractar-se d'una obra d'Èsquil, que solia situar l'aparició del cor en un punt més avançat de l'obra, després d'un discurs que solia ser recitat per algun personatge secundari.
És en aquest moment quan un missatger entra en escena, portant les notícies de la derrota en la batalla de l'exèrcit persa, així com els noms dels nombrosos generals perses que havien caigut. Malgrat això, el rei Xerxes ha aconseguit escapar, i es troba de retorn. És llavors quan comença una gràfica descripció del transcurs de la lluita fins al seu sagnant final. És en aquest punt quan Atossa acudeix a la tomba del seu estimat espòs, Darios I, qui se li apareix en forma de fantasma, i li explica que el motiu de la derrota persa ha de buscar-se en la hibris (desmesura) de Xerxes, que va construir un pont a força de vaixells al llarg del Hel·lespont, ofenent així als déus. D'aquesta manera, Èsquil vol dir que han estat els déus, més que Atenes, els responsables de la victòria. El fantasma de Darios també al·ludeix a la batalla de Platea, una altra victòria grega. Amb tot, l'aparició en escena d'un fantasma en una tragèdia grega és una cosa poc comuna.
Xerxes I, l'heroi tràgic de l'obra, no apareix fins al final. Torna vençut i avergonyit per la derrota, i no accepta que va ser la seva hibris la que va conduir a Pèrsia a aquest fatal desenllaç. La representació conclou amb abundants laments del Xerxes i del cor. Al contrari que la major part dels desenllaços de les tragèdies gregues, aquesta no inclou una peripeteia (punt d'inflexió en la qual canvia la fortuna del personatge cap a un punt tràgic). Xerxes no figura com un rei la destinació del qual li ofereix un gir en la seva sort. De fet acaba acceptant la causa de la seva derrota (anagnórisis) i acaba l'obra en una posició més digna que la que tenia al començament."LOS SIETE CONTRA TEBAS"


LITERATURA CLÀSSICA
Editorial Gredos, S.A. / Pàgines: 55 / Volum 4 / ISBN: 84-249-2463-0 / Edició 2000.


Està datada en el 467 a.C. Va obtenir el primer lloc en les Dionisias i formava part d'una tetralogía composta per les tragèdies “Laios” i “Èdip”, i pel drama satíric “Esfinx”, obres totes elles perdudes.
L'acció es desenvolupa dins de la ciutat de Tebes durant el setge de l'exèrcit argiu a la ciutat, a causa de la negativa d’Eteocles de cedir el seu torn per regnar a la ciutat que havia pactat amb el seu germà Polinices. El seu pare Èdip havia llançat prèviament una maledicció contra ambdós germans."AGAMENON"


LITERATURA CLÀSSICA
Editorial Gredos, S.A. / Pàgines: 167 / Volum 4 / ISBN: 84-249-2463-0 / Edició 2000.


Forma part de la trilogia l’Orestíada, que inclou també les tragèdies "Eumènides" i "Coèfores". Aquesta trilogia, que era seguida pel drama satíric "Proteu" (perdut), va ser representada per primera vegada en el 458 a.C. en les Festes Dionisíacas d’Atenes, en que va guanyar el primer premi.
L'escena inicial es produeix en el palau dels Àtrides (descendents d’Atreu, rei de Micenes) , a Argos, on un vigia espera el senyal que anunciarà la fi de la Guerra de Troia. Després de deu anys, Agamèmnon torna victorios, portant rics presents, la gran motivació de la campanya. Clitemnestra prepara una recepció calorosa per al seu marit, però com ja havia planejat amb el seu amant Egist, mata Agamèmnon, també com a venjança de la mort de la seva filla Ifigènia."LAS COÉFORAS"


LITERATURA CLÀSSICA
Editorial Gredos, S.A. / Pàgines: 44 / Volum 4 / ISBN: 84-249-2463-0 / Edició 2000.


Les coèfores” és la segona obra de l’Orestíada. Narra la trobada entre els dos fills d'Agamèmnon i Clitemnestra, Electra i Orestes, i la seva venjança per la mort del pare. La segona tragèdia de la trilogia pren el nom del cor, constituït per les portadores de libacions, és a dir, les «coèfores», esclaves de la casa del rei, que acompanyen Electra amb libacions a la tomba d'Agamèmnon. Després que Clitemnestra hagi assassinat el seu marit, Orestes vol venjar-se de la seva mare."LAS EUMÉNIDES"


LITERATURA CLÀSSICA
Editorial Gredos, S.A. / Pàgines: 41 / Volum 4 / ISBN: 84-249-2463-0 / Edició 2000.


Les eumènides” és l'obra final de l’Orestíada, on Orestes, Apol·lo, i les Erínies compareixen davant d'un jurat de atenencs a l'Areòpag ('roca d'Ares', un turó rocós pla al costat de l’àgora atenenca on el tribunal d'homicidis d'Atenes celebrava les seves sessions), per decidir si l'assassinat de Clitemnestra per part del seu fill, Orestes, el fa mereixedor del turment que li han infligit.
Èsquil promou sota la forma d'una al·legoria el model democràtic atenès: l’Areòpag que ve a decidir sobre la sort d'Orestes representa de fet la nova justícia atenesa que ve a substituir la prèvia justícia privada i tribal de la qual el "homicidi just" constitueix un exemple. "PROMETEO ENCADENADO"


LITERATURA CLÀSSICA
Editorial Gredos, S.A. / Pàgines: 39 / Volum 4 / ISBN: 84-249-2463-0 / Edició 2000.


El mite apareix per explicar fets enigmàtics que tenen a veure amb la història de la humanitat. Són narracions que es refereixen a un ordre del món anterior a l'ordre actual, i en ells es planteja el problema de l'ordre total del món. L'home busca respostes. En el segle VI a.C. Grècia ja es pregunta seriosament pel principi i fi de les coses i de l'home mateix, la complexitat de les passions humanes, la mateixa capacitat de pensar, de conèixer veritats, d'aspirar a l'etern i infinit no deixa d'incitar a les qüestions fonamentals de l'existència. En el fons s'intueix que l'origen de la humanitat és extracòsmic, i que l'enteniment és un do que ve de més enllà de la Natura.
Alguns esdeveniments mitològics descansen sobre fonaments històrics, molts es basen en les mateixes fonts que les narracions que apareixen en l'Antic Testament. Així, la formació de l'home per Prometeu és una imitació del Gènesi.
La figura de Prometeu és molt antiga en la mitologia, i al llarg de la història de la literatura grega presenta una certa evolució. En Èsquil simbolitza la rebel.lia contra el tirà. Segons diu la tradició, els déus van encarregar a Prometeu i al seu germà Epimeteu distribuir convenientment les facultats entre els éssers mortals. Epimeteu va demanar a Prometeu que li permetés a ell fer la distribució, com no era del tot savi, va gastar, sense adonar-se'n, totes les facultats en els animals i es va oblidar de l'espècie humana. Prometeu va veure l'home nu, sense calçat, sense abric i inerme. Davant la impossibilitat de trobar un mitjà de salvació per a aquest, Prometeu roba a Hefest i a Atena el foc, portador de la saviesa i l'hi ofereix, com a regal a l'home, que adquireix així els recursos necessaris per a la vida. Sobre Prometeu, va recaure el càstig del robatori. L'home, un cop que va participar d'una porció divina, va ser l'únic dels animals que va reconèixer als déus i va començar a erigir altars i imatges.
Però aquesta llegenda no apareix a la "Teogonia", on és simplement el benefactor de la Humanitat. Si va enganyar a Zeus és pel seu amor als homes: Durant una disputa entre els déus i els homes a Mekonen (Tessàlia), Prometeu va decidir erigir-se en àrbitre de la contesa. Per reconciliar les dues parts, va proposar que es sacrifiqués un bou. Esquarterar després l'animal i va col.locar els trossos en dues piles: en un va posar els ossos, recobrint amb el greix de l'animal, de manera que semblés un munt més aparent, i en un altre va posar la carn i les vísceres, que va cobrir amb la pell del bou. Després de fer el repartiment, li va presentar les piles a Zeus perquè triés un d'ells. Aquest va escollir, doncs, el munt més aparent, aquell que contenia, en realitat, els ossos. Des d'aquest moment, aquests serien per als déus, mentre que els homes es quedarien amb la carn i les vísceres, és a dir, els homes cremarien només els ossos i el greix dels animals en honor dels déus.
Quan Zeus va descobrir l'engany, irritat, va privar als homes del foc. Però Prometeu, va acudir en ajuda d'ells per segona vegada, va robar una espurna del foc diví en una canya buida, per donar-lo als homes. En veure Zeus brillar de nou la flama entre els mortals, va idear un càstig del que ja ningú quedaria fora de perill. Va enviar als homes, a través d'Epimeteu, un "bell  present", Pandora, la primera dona. El do de Zeus va consistir en una caixa que tancava dins tots els mals, juntament amb l'"esperança". Quan Pandora, moguda per la seva curiositat, va obrir la caixa, es van escampar tots entre els mortals. En intentar tancar-la, ja era massa tard, i només  l' esperança" va quedar dins. Així, l'enveja dels déus passarà als homes inexorablement.
Prometeu va ser encadenat a una roca al Caucas, i condemnat a que una àguila li devorés el fetge, que creixia durant la nit tant com l'au havia menjat durant el dia. Zeus va jurar que mai  deixaria  anar a Prometeu de la roca. Però, finalment, després de diversos segles de suplici, Prometeu va ser alliberat pel fill de Zeus, Hèrcules. Zeus, satisfet per la proesa, que augmentava la glòria del seu fill, no va protestar, però, per no faltar al seu jurament, va ordenar a Prometeu portar un anell fabricat amb l'acer de les seves cadenes i un tros de la roca a la qual havia estat encadenat.

"Prometeu encadenat"

Probablement és la peça que més problemes ha plantejat als crítics. Un corrent d'interpretació considera que està falsament atribuïda a Èsquil. La veritat és que hi ha arguments tant a favor com en contra d'aquestes tesis.
Forma trilogia amb el "Prometeu alliberat" i el "Prometeu portador del foc". Aquestes, d'haver-se conservat, explicarien alguns dels problemes plantejats per la peça que posseïm fora del seu context: entre d'altres, el de la contradicció del Zeus com brutal tirà, amb el Zeus suport del dret i rector de la destinació que apareix en  l'Agamèmnon. Segurament el "Prometeu portador del foc",  encapçalava la trilogia i relataria el robatori del llamp que li va valer al tità el càstig diví. Al  "Prometeu alliberat," amb tota seguretat, hi hauria una reconciliació dels poders divins contraposats i es reivindicaria la figura de Prometeu.
Estem, doncs, davant d'un mite allunyat dels homes, només es tracta de déus i divinitats. Els personatges són d'una naturalesa molt superior a la humana. El seu llenguatge és elevat i solemne. No obstant això, la humanitat està implicada en la tragèdia de Prometeu. Prometeu és la divinitat que s'arrisca pels éssers humans i roman indissolublement lligat a ells, en haver rebut d'ell els seus coneixements i tècniques.
Va ser el tràgic Èsquil el primer que va presentar la figura de Prometeu com l'encarnació de la llibertat humana enfrontada amb orgull a la destinació. I des de llavors apareix com un alliberador del gènere humà: En Plató, en Plutarc i en Plotí, Prometeu és l'inspirador de la ciència i de la saviesa humanes; per als apologistes cristians com Tertulià i Lactanci, el mite de Prometeu no és més que la concepció pagana de la creació de l'home per el veritable Déu; Tertulià, a més, ha vist en el tità amarrat a la roca pel seu amor a la humanitat el simbolisme de la crucifixió de Crist per salvar els homes. Pocs assumptes han inspirat tant a poetes, pintors i escultors com el mite de Prometeu.
Prometeu és la viva imatge de l'obstinació i la rebel·lia, té capacitat de conèixer el futur, sap que mai serà alliberat si no és que reveli a Zeus la profecia relativa a un matrimoni que farà caure a aquest del seu tron, però no explica el seu secret i queda sepultat en el cataclisme final sota la roca que li va lligar Hefest per ordre del monarca dels déus.
La figura tràgica de Prometeu, rebel contra la injustícia i la tirania, constitueix el símbol de la humanitat més arrelat en la cultura occidental.
D'altra banda, també apareix amb els trets d'un heroi cultural o «primer inventor» de múltiples aspectes de la vida civilitzada. Prometeu, que vol dir pensament previsor, simbolitza la revolta no dels sentits, sinó de la ment. El foc és l’intel·lecta sublevat, il·lustra la voluntat humana de la  intel·lectualitat, però d'una vida intel·lectual que no està sota la dependència absoluta del principi d'utilitat.
Prometeu representa totes les tendències que ens empenyen a saber, perquè no és el mateix entendre que saber; saber és saber fer. I ens empeny a saber més que els nostres mestres. L'home no està subjecte a cap límit.
En aquesta obra, Èsquil, enumera minuciosament els beneficis que la Humanitat deu a Prometeu: el còmput del temps, l'alfabet, els números i l'aritmètica, la memòria, la doma i utilització dels animals, la medicina, la navegació, la ciència de predir el futur. Fet i fet, tants beneficis i bondat van provocar la gelosia dels déus.

dijous, 12 d’agost de 2010

MUÑOZ MOLINA, Antonio

"LA NOCHE DE LOS TIEMPOS"


LITERATURA CASTELLANA

Seix Barral / Pàgines: 958 / ISBN: 978-84-322-1275-8 / Edició: novembre 2009.En alguns titulars i diaris he llegit que “La noche de los tiempos” era una història d’amor. I ho és. Però, realment no ho és. O dit d’una altra manera, és moltes més coses que una narració d’amor. M’explicaré. Efectivament, la novel·la narra l’aventura amorosa d’Ignacio Abel i Judith Biely. Circumscriure tota la novel·la, de 958 pàgines, a explicar els avatars d’aquesta relació seria pel lector una tasca feixuga i, a voltes, aburrida. Però Muñoz Molina utilitza aquest recurs -la història entre ells dos- per vestir una crònica, un retrat, de la societat espanyola, en concret dels mesos anteriors (del 7 d’octubre de 1935, data de la conferència d’Ignacio Abel a la Residencia de Estudiantes) a l’aixecament militar contra la Segona República,  fins als primers mesos de guerra civil (finals d’octubre del 1936). Però aquesta fotografia del període no es queda aquí i també forneix el tarannà de la societat espanyola des de principis del segle XX, des de la “nit dels temps”. I amb la gràcia i l’habilitat de no caure en maniqueismes.


Per fer-ho, Muñoz Molina utilitza dos tipus d’elements, els personatges de ficció i els personatges històrics. En els personatges de ficció es reflexen les diverses estratificacions socials, tant de classe com culturals, de tota una època i les que van sorgint fruit dels canvis que es produeixen, no més a Espanya (el cunyat d’Ignacio Abel, Víctor, que esdevé falangista), sinó en el món (el professor Rossman i la seva filla, perseguits pel feixisme i comunisme). Pel que fa als personatges històrics, cal destacar les aparicions de Moreno Villa (reivindicat com a intel·lectual de la generació del 27), Negrín (hiperdinàmic i lúcid amb els enfrontaments i desunions entre les diverses forces del Frente Popular), Alberti (grotesc com a organitzador d’obres de teatre en el si de l’Alianza de Intelectuales Antifascistas), Azaña (cansat i meynspreat per tots), Bergamin (l’ntel·lectual orgànic, defensor de la revolució) i quasi tota la nòmina de la Generació del 27. Per cert, aquests darrers no surten massa ven parats en les primeres pàgines del llibre (de la 63 a la 67).

Narrativament, Muñoz Molina utilitza anades i tornades, del present va al passat i a l’inrevès. Tanmateix es recrea en les descripcions i amb la reiteració de frases. I aquestes, tot sovint, són llargues, subordinades i amb un estil molt personal. Aviso: pot arribar a cansar.

Podeu trobar un parell de bones crítiques a El cultural i a Letras libres

dilluns, 9 d’agost de 2010

EURÍPIDES

"MEDEA"

LITERATURA CLÀSSICA

Editorial Gredos, S.A. / Pàgines: 60 / Volum 6 / ISBN: 84-249-2466-5 / Edició 2000.

Com d'altres tràgics, les obres d'Eurípides tracten de llegendes i esdeveniments de la mitologia d'un temps llunyà, molt anterior al segle V a.C. d'Atenes. Però les obres que va fer eren aplicables al temps en què ho escrigué, sobretot a les crueltats de la guerra. En l'etapa madura de la seva vida els temes de la seva producció s'anaren desvinculant cada cop més de la tradició preestablerta, amb variació i introducció de nous temes. El filòsof alemany Friedrich Nietzsche el considera l'artífex de la decadència de la tragèdia en la seva obra “El naixement de la tragèdia”. Se l'ha comparat amb Rousseau per la seva modernitat, massa allunyada del pensament dominant pel seu moment, amb un bon desenvolupament psicològic dels seus personatges, especialment dels femenins: la comparació de la Clitemnestra de “l'Orestiada” d'Èsquil amb la seva més realista “Medea” ho deixa ben clar. Se l'ha criticat, en canvi, per fer servir amb massa freqüència el recurs fàcil del deus ex machina per resoldre les seves obres.

Medea” és una tragèdia que formava part d'una tetralogia: les tragèdies “Filoctetes” i “Dictis”, i el drama satíric els “Segadors”. L'obra va ser representada en el seu conjunt per primera vegada l'any 431 aC a Atenes, dins de les festivitats de les Grans Dionisíaques on va obtenir el tercer premi.

L'argument de la tragèdia ve precedit per la història de l'expedició de Jàson i els Argonautes, els herois que van viatjar fins a Còlquida per apropiar-se del velló d'or. Segons la mitologia Jàson va aconseguir el velló d'or gràcies a l'ajuda de Medea, la qual va trair al seu pare Eetes, rei de Còlquida, per amor a Jàson. A canvi de la seva cooperació Jàson va fugir amb ella i s'hi va casar posteriorment.
Quan Medea i Jàson arriben a Corint, Jàson es promet amb Glauce, filla del rei Creont. Medea ha de sortir del país immediatament per ordre de Creont, però li suplica al rei que la deixi estar-s'hi un dia més i ell li ho concedeix. Fingint gratitud envia als seus fills amb regals per a Glauce, un vestit i una corona d'or. La princesa mor enverinada al posar-se els presents i també mor Creont en abraçar el cos inert de la seva filla. Medea, per acabar de consumar la seva venjança, mata els seus fills. La tragèdia finalitza quan Medea, preparada per fugir a Atenes en un carro protegit per Sol, li mostra els cadàvers dels nens a Jàson, que queda horroritzat per l'infanticidi.

"LAS TROYANAS"

LITERATURA CLÀSSICA

Editorial Gredos, S.A. / Pàgines: 55 / Volum 7 / ISBN: 84-249-2467-3 / Edició 2000
Formava part d'una tetralogia que estava formada a més per les tragèdies “Alexandre” i “ Palàmedes”, i pel drama satíric “Sísif”.
Va ser presentada, juntament amb “Alexandre” i “ Palàmedes”, en les Grans Dionísies, a l'Olimpíada noranta-una, any 415 a. C. Va obtenir el segon lloc, per darrere d'una tragèdia de Fenocles que va obtenir el primer lloc.

Eurípides ens situa en l'últim dia de Troia. La flota està a punt de partir, i les troianes estan sent sortejades. Posidó es lamenta de Troia, la ciutat que protegia, a causa de la imminent destrucció que esdevé en mans dels grecs. Davant ell es presenta la deessa Atenea, el seu rival en aquesta guerra, indignada perquè han tret a Cassandra del temple on li rendia culte, per això no afavorirà als grecs en el seu retorn.

Hècuba, mostra la desesperació dels vençuts. Pregunta pel destí de cada troiana, que no pot ser altre que l'ésser malmaridadas amb algun vencedor. Andròmaca ha estat assignada al fill d'Aquiles, Hècuba, a Odisseu, Cassandra, la seva filla, a Agamèmnon, Políxena també filla de Hècuba, ha de ser sacrificada a la tomba d'Aquiles, creant un gran efecte dramàtic. Cassandra, canta la seva cançó de noces, el seu Himeneu, ple d'odi contra Agamèmnon, anunciant que serà el seu casament, la causa de la ruïna del cap militar dels aqueus.
Tanmateix, els aqueus decideixen matar el fill d'Andròmaca i Héctor, tirant-lo a vall de les muralles d’Ilión.
Menelau apareix en escena per dur-se a Helena, prometent matar-la quan arrivin a Esparta, on no volen anar les presoneres, per ser el bressol dels seus mals. Hècuba lloa la decisió de Menelau de matar Helena, més li adverteix sobre els encants d'aquesta dona i la possibilitat que li torni a enamorar en el viatge.
Helena es defensa argumentant que la culpa és de Príam, que no va matar a Paris quan va néixer, donant compliment tal com estava profetitzat al destí de Troia, que havia de ser destruïda si el nen no moria. Culpa també a Afrodita que, en el famós judici de Paris, va prometre concedir a aquest el llit d'Helena. Paris havia sentenciat que era la més bella de les deesses en contesa, i va preferir aquest premi al d'Atenea, que li oferia la conquesta de Grècia, o d'Hera que li va oferir Europa i Àsia si l'elegia.
Hècuba li respon que no va ser Afrodita la vencedora, sinó Afrosine, la luxúria, i que a totes les seves insensateses donen els homes el nom d'Afrodita.
L'obra cobra més dramatisme encara amb el petit cos de Astíanax, el fill d'Hèctor i Andròmaca, que és rebut per Hècuba perquè sigui enterrat per instruccions de la seva mare, que ja ha partit.
Acaba amb les instruccions als soldats perquè cremin Troia, partint les presoneres en les naus aquees cap a un destí incert.

Aquesta és una obra plena de dramatisme per les conseqüències de la guerra. Es destaca la crueltat dels vencedors, que en la seva desmesura, (hybris) no tenen pietat amb els vençuts, ni respecte als déus, ja que profanen els seus temples. Ni tan sols tenen consideració amb els nens, manifestant així obertament la seva por a ells quan creixin.
No hi ha dubte que Eurípides, el dramaturg filòsof, se separa obertament, com en altres obres, de la concepció dels déus de la seva època, portant la seva reflexió molt més enllà.